Pruebas libres FP/Ciclos Formativos en las Islas Baleares

Convocatorias de Pruebas Libres y Oposiciones
formación

Buscador:
icono relacionadosCursos relacionados
icono descripcionDescripción de la prueba libre

 

Previsions respecte de les proves lliures de formació professional 2019

Per tal de facilitar la planificació als alumnes que tenguin previst presentar-se a les proves lliures en la propera convocatòria de l’any 2019, es considera adient avançar les previsions de què es disposa en aquest moment. Aquesta informació es preliminar i cal confirmar-la quan es publiqui la convocatòria oficial, previsiblement en el primer trimestre de l’any 2019.

Podran presentar-se en aquestes proves les persones que, a més dels requisits d’accés, acreditin alguna de les condicions següents:

Requisits d’accés i més informació

20181102 ANNEX a Previsions 2019.pdfAnnex - Llistat de previsions de cicles formatius 2019

Nom del cicle 

Tècnic en Activitats comercials
Tècnic en Aprofitament i conservació del medi natural
Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència
Tècnic en Carrosseria
Tècnic en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural - IB
Tècnic en Cuina i gastronomia
Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils
Tècnic en Emergències sanitàries*
Tècnic en Estètica i bellesa
Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia
Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria
Tècnic en Gestió administrativa
Tècnic en Impressió gràfica
Tècnic en Instal·lació i moblament
Tècnic en Instal·lacions de producció de calor
Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions
Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Tècnic en Jardineria i floristeria
Tècnic en Manteniment electromecànic
Tècnic en Mecanització
Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar
Tècnic en Preimpressió digital
Tècnic en Producció agropecuària
Tècnic en Serveis en restauració
Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa
Tècnic superior en Administració i finances
Tècnic superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
Tècnic superior en Animació d'activitats físiques i esportives-LOGSE
Tècnic superior en Animació sociocultural i turística
Tècnic superior en Assessoria d'imatge personal i corporativa
Tècnic superior en Assistència a la direcció
Tècnic superior en Automatització i robòtica industrial
Tècnic superior en Automoció
Tècnic superior en Comerç internacional
Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions Web
Tècnic superior en Dietètica
Tècnic superior en Direcció de cuina
Tècnic superior en Direcció de serveis en restauració
Tècnic superior en Educació infantil
Tècnic superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Tècnic superior en Guia, informació i assistències turístiques
Tècnic superior en Higiene bucodental**
Tècnic superior en Il·luminació, captació i tractament d'imatge
Tècnic superior en Integració social
Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic
Tècnic superior en Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Tècnic superior en Manteniment electrònic
Tècnic superior en Màrqueting i publicitat**
Tècnic superior en Mediació comunicativa
Tècnic superior en Paisatgisme i medi rural
Tècnic superior en Prevenció de riscos professionals
Tècnic superior en Projectes d'edificació
Tècnic superior en Projectes d'obra civil
Tècnic superior en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats

*Cap mòdul amb PL, excepte Anatomofisiologia i patologia bàsiques , Teleemergències, FOL i EIE
**Només es fan proves lliures dels mòduls de 1r curs