Bombers Catalunya

Convocatorias de Pruebas Libres y Oposiciones
formación

Buscador:
icono descripcionDescripción de la oposición
Convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria de BOMBER/A de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat

153 PLACES CONVOCADES

NÚM. DE REGISTRE: 81/16

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Del 16 de febrer al 7 de març de 2016 (ambdós inclosos)

QUI POT PRESENTAR-S’HI
Les persones que reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya (consultar l’admissió del cònjuge i descendents en la base 2.1.a). b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. c) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau, o un altre d’equivalent o superior, o estar en condicions d’obtenir-lo.
d) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable. e) Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
f) Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
g) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places.
h) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. i) Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableix la base 3.3, sempre que no es trobi incurs en el supòsit d’exempció establert a la base esmentada. Per a l’admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera, els requisits esmentats anteriorment, llevat els corresponents a llengua catalana i llengua castellana.

ON ES POT OBTENIR I PRESENTAR LA SOL·LICITUD
a) Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits Gencat, accedint a l’adreça següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a l’efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.
b) Presencial: mitjançant el model de sol·licitud d’admissió en suport paper, que es pot obtenir a la pàgina web del Departament d’Interior mitjançant l’adreça: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bomber s/convocatories/bombers/; i es poden presentar en els registres del Departament d’Interior, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i dels Serveis Territorials.


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/acces_al_cos_de_bombers/convocatories/convocatories_de_bombers/Acces_2016/Anunci/BASES_81_16.pdf